public key is not available NO_PUBKEY 00000000000000

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 00000000000000